holder

front view, photo John Schouten

 

From the roof down
architectural construction
Argument, Tilburg, NL

Daylight catching installation.

The Argument artists’ initiative is based in the bicycle shed of an old school in the centre of Tilburg. This relatively small, somewhat tapering space of 15.2 x 6.7 x 2.8 m, with low ceilings, is divided into two sections. The front section, the entrance, is an office with access through the partition
wall into the exhibition space.

The first things that struck me were the two sizeable skylights of 2 x 1 m through which the only daylight entered. These provided the direct inspiration for the installation. The space appears more interesting on the floor plan than it is in reality, which is why I decided to place another, more exciting space, derived from the same floor plan, in the exhibition area. As you only experience the interior space, I took no account of the exterior space. Working from the floor plan and the elevations, I manipulated the proportions to create a design for an architectural installation on a scale of 1:2 in the floor plan and 1:5 in height. The white interior space of the installation refers to the Argument’s interior space. The outside is construction, based on the standard sizes of the sheet material I used. I placed this installation in the middle of the exhibition space. Then I connected the skylight openings in the exhibition space with the corresponding openings in the installation, creating two structural perspective shafts. Both extended a meter beyond the roof and were topped by the original skylight windows. The installation is supported entirely by girders on the Argument’s flat roof. At no point does the installation touch the interior space. The light shafts make the installation visible from the outside of the building and bring fascinating, concentrated daylight through the architectural installation into the exhibition space. The installation hovers parasitically in Argument’s space and uses the concentrated daylight, manifest as beams of light on the floor, as an energy source. Passing clouds cause the amount of daylight to fluctuate considerably: the beams of light constantly increase and decrease in intensity, revealing more or less of the installation.

______

Kunstenaarsinitiatief Argument is gevestigd in het fietsenhok van een voormalig schoolgebouw in het centrum van Tilburg. Het heeft een vrij kleine, iets spits toelopende lage ruimte van 15,2 x 6,7 x 2,8 meter, opgesplitst in twee gedeelten. Het voorste gedeelte, de entree, is een kantoor van waaruit je via een opening in de tussenwand in de tentoonstellingsruimte komt.

Het eerste wat mij opviel, waren de twee flinke dakramen van 2 x 1 meter waardoor het enige daglicht naar binnen treedt. Deze dakramen zijn de directe aanleiding geweest voor de installatie. De ruimte lijkt op de plattegrond interessanter dan ze in werkelijkheid is, daarom besloot ik om een andere, spannendere ruimte, ontstaan uit dezelfde plattegrond, terug te plaatsen in de tentoonstellingsruimte. Omdat je alleen de binnenruimte ervaart, heb ik de buitenruimte buiten beschouwing gelaten. Vanuit de plattegrond en de aanzichten heb ik de maatverhouding gemanipuleerd tot het
ontwerp van een architectonische installatie met de schaalverhouding 1:2 in de plattegrond en 1:5 in de hoogte. De witte binnenruimte van de installatie refereert aan de binnenruimte van Argument. De buitenkant is constructie, gebaseerd op de standaardmaten van het gebruikte plaatmateriaal. Dit geheel heb ik midden in de tentoonstellingsruimte geplaatst. Vervolgens heb ik de openingen van de dakramen van de tentoonstellingsruimte verbonden met de corresponderende openingen in de installatie, waardoor twee constructieve perspectivische kokers zijn ontstaan. Beide kokers steken een meter door het dak omhoog. Hier bovenop zijn de oorspronkelijke dakramen weer geplaatst. De installatie rust helemaal door middel van balken op het platte dak van Argument. Nergens raakt de installatie de binnenruimte. De lichtkokers zorgen ervoor dat de installatie van buiten af te zien is en dat een zeer boeiend en geconcentreerd daglicht in de architectonische installatie binnentreedt. De installatie zweeft parasitair in de ruimte van Argument en gebruikt het gebundelde daglicht, dat als lichtvlekken op de vloer zichtbaar is, als energiebron. Bij wisselende bewolking fluctueert het daglicht sterk, waardoor de continu in sterkte toe- en afnemende lichtbundels meer of minder van de installatie zelf laten zien.

front view, photo Martin Stoop

inside view, photo Martin Stoop

entrance view, photo Martin Stoop

entrance view, photo Martin Stoop

detail body view, photo Martin Stoop

roof top view, photo Martin Stoop

Construction Model

model from the roof down, photo by René de Wit